ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴄúɪ đầᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʜỏɪ ᴅồɴ ᴅậᴘ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ủʏ ǫᴜʏềɴ ᴠɪệᴄ để ᴄᴇᴏ đòɪ ɴợ ɢɪúᴘ

ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴄúɪ đầᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʜỏɪ ᴅồɴ ᴅậᴘ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ủʏ ǫᴜʏềɴ ᴠɪệᴄ để ᴄᴇᴏ đòɪ ɴợ ɢɪúᴘ

ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đốɪ ᴠớɪ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ đᴀɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ɱạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đã ǫᴜᴀ ᴛậɴ ɴʜà ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ để ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜỏɪ ʀõ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ʟɪệᴜ ᴄậᴜ ʙé ᴄó ɴʜờ ʜᴀʏ ủʏ ǫᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ᴄᴇᴏ ɴàᴏ đó đòɪ ʟạɪ số ᴛɪềɴ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴛự ɴʜậɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ʟà ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã đượᴄ 𝟷𝟿 ɴăᴍ ᴠà ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄố ᴄᴀ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ.

sᴜốᴛ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đặᴛ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴋʜá ᴅồɴ ᴅậᴘ ᴠề ᴘʜíᴀ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴠà ᴍẹ ᴄậᴜ ʙé: “ᴄườɴɢ ᴄó ᴜỷ ǫᴜʏềɴ, ɴʜờ ᴠả ʜᴀʏ ᴛʀôɴɢ ᴄậʏ ᴠàᴏ ɴữ ᴄᴇᴏ đòɪ ɴợ ɢɪùᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ?”, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ʜỏɪ.

Hồ Văn Cường im lặng cúi đầu khi bị Trang Trần hỏi dồn dập về chuyện ủy quyền việc để CEO đòi nợ giúp-1

Hồ Văn Cường im lặng cúi đầu khi bị Trang Trần hỏi dồn dập về chuyện ủy quyền việc để CEO đòi nợ giúp-2

ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴʜậɴ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴛừ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ, ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄʜỉ ɴʜấᴛ ᴍựᴄ ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴠà ᴄúɪ đầᴜ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴛừ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ đã ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜỏɪ ᴍẹ ᴄậᴜ ʙé. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍẹ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴍớɪ ᴛʀả ʟờɪ ấᴘ úɴɢ ʀằɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛɪɴ đồɴ, ţộɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ, ᴅù sᴀᴏ ʙâʏ ɢɪờ ᴄố ᴄᴀ sĩ ᴄũɴɢ đã ǫᴜᴀ đờɪ.

Hồ Văn Cường im lặng cúi đầu khi bị Trang Trần hỏi dồn dập về chuyện ủy quyền việc để CEO đòi nợ giúp-3

ᴛɪếᴘ đó, ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜàɴ ᴠẫɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ᴀɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ đòɪ ɴợ ɢɪùᴍ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴠì ᴄậᴜ ʙé đã đủ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴠà ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴋɪệɴ ᴛụɴɢ ɴếᴜ ᴄầɴ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ɴʜà, ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜàɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʙứᴄ xúᴄ ᴛố ᴄườɴɢ ᴠô ơɴ: “ᴄó ᴄáɪ ᴍɪệɴɢ ăɴ ᴄơᴍ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáɪ ᴍɪệɴɢ ᴍở ʀᴀ ɴóɪ”, “ᴘʜảɪ ʜọᴄ ᴛʜàɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʜọᴄ ᴛʜàɴʜ ᴅᴀɴʜ”.

Nguồn: https://tintuconline.com.vn/sao/ho-van-cuong-im-lang-cui-dau-khi-bi-trang-tran-hoi-ve-chuyen-ceo-doi-no-giup-n-495943.html

Xem thêm: ǫᴜảɴ ʟý ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ “đáᴘ ᴛʀả” ʙà ᴛʀùᴍ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴠà ᴅâɴ ᴍạɴɢ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ồɴ àᴏ “ăɴ ᴄʜặɴ” ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ
“ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ” – ɴɢườɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜắᴄ ɴịᴄʜ.

ᴛʜɪ ʜàɪ ᴄủᴀ ᴄố ɴɢʜệ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴠề ᴍỹ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ, ᴠậʏ ɴʜưɴɢ ᴍọɪ ᴛɪɴ đồɴ ồɴ àᴏ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠấɴ đề ᴛɪềɴ ᴅɪễɴ sᴜốᴛ 𝟼 ɴăᴍ ᴄủᴀ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ.

Đỉɴʜ đɪểᴍ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ ʙà ᴄʜủ Đạɪ ɴᴀᴍ đã “ᴋʜᴜấʏ” ʟêɴ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀả 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴄʜᴏ ᴄườɴɢ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴄườɴɢ số ᴛɪềɴ đó ɴʜưɴɢ đấʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ʜᴀʏ ɴʜư ɴửᴀ đêᴍ ɴɢàʏ 𝟿/𝟷𝟶, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ (ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜàɴ) ᴛớɪ ᴛậɴ ɴʜà ᴄố ɴɢʜệ sĩ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ để ʜỏɪ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄó ɴʜờ ᴀɪ đòɪ ᴛɪềɴ ʜộ ᴋʜôɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙà ᴄʜủ Đạɪ ɴᴀᴍ ʏêᴜ ᴄầᴜ ǫᴜảɴ ʟý ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴛʜì ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ɴửᴀ đêᴍ ᴛớɪ ɴʜà ᴄố ɴɢʜệ sĩ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ʜỏɪ ᴄườɴɢ: “ᴄó ɴʜờ ᴀɪ đòɪ ᴛɪềɴ ɢɪùᴍ ᴋʜôɴɢ?”

ᴍớɪ đâʏ, ᴋʜɪ ʜậᴜ sự ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ʟᴏ xᴏɴɢ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴠà để ɢɪảɪ đáᴘ ᴄʜᴏ đạɪ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ, ᴅɪễᴍ ᴘʜạᴍ – ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴅɪễᴍ ᴘʜạᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đơɴ ᴛʜᴜầɴ ᴄʜỉ ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄʜâɴ ᴄʜíɴʜ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛớɪ ᴠậʏ ᴄʜấᴛ. ɴɢườɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜắᴄ ɴịᴄʜ: “ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ”.

ɴɢàʏ ɴʜậɴ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ʟàᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ, ᴄố ᴄᴀ sĩ đơɴ ɢɪảɴ ᴄʜỉ ᴛʜươɴɢ xóᴛ ᴄʜᴏ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ʟᴏ ʟắɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ ᴠà ᴍᴜốɴ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɴᴜôɪ ᴅạʏ ᴄườɴɢ ɴêɴ ɴɢườɪ. ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴍớɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ɴʜà, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ɴóɪ ʀõ ᴠớɪ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛɪềɴ ɴᴏɴɢ ʜãʏ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ǫᴜảɴ ʟý, ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜôɴɢ ʜề ʙɪếᴛ ɢì ᴠề ᴠɪệᴄ đó.

ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ᴅɪễᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴄườɴɢ ᴅᴏ ᴍìɴʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà đứɴɢ ʀᴀ xử ʟý, sẽ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄùɴɢ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ʀõ ʀàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟷𝟶/𝟷𝟶).

Quản lý Phi Nhung đáp trả bà trùm Đại Nam và dân mạng xung quanh ồn ào ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường - Ảnh 2.

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ

ɴɢᴜʏêɴ ᴠăɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄố ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ:

ɴếᴜ ᴀɪ đã ᴛừɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄʜắᴄ ʜẳɴ sẽ ᴛʜấʏ: ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄʜỉ đơɴ ᴛʜᴜầɴ ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ đúɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʜề ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʜᴀʏ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ɢì đếɴ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ, ᴛɪềɴ ʙạᴄ. Đã ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴄườɪ ʀᴀ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ᴄô ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴛờ 𝟻𝟶𝟶ᴋ ᴠà 𝟸𝟶ᴋ. ᴄʜắᴄ ʜẳɴ đã ʜơɴ 𝟷 ʟầɴ ʙạɴ ɴɢʜᴇ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴóɪ ᴄô ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜíɴʜ xáᴄ. ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ɴʜư ᴠậʏ, ʙạɴ ɴɢʜĩ ᴄó ᴛʜể ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ xᴇᴍ ʟàᴍ ᴄáɪ ɴàʏ ᴄó ʟợɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʟợɪ ᴠề ᴍặᴛ ᴋɪɴʜ ᴛế?

ᴠì ᴛʜế ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴛôɪ – ǫᴜẢɴ ʟÝ ᴄʜÍɴʜ ᴛʜỨᴄ ᴄỦᴀ ᴄᴀ sĨ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ – ʟêɴ ᴛɪếɴɢ 𝟷 ʟầɴ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠấɴ đề ᴍà ᴅư ʟᴜậɴ đᴀɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ – ᴛɪềɴ đɪ ʜáᴛ ᴄủᴀ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ.

ᴛôɪ xɪɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

ᴋʜɪ ɴʜậɴ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ʟàᴍ ᴄᴏɴ, ᴄườɴɢ ᴄʜỉ ᴍớɪ ʙướᴄ ǫᴜᴀ ᴠòɴɢ 𝟷, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴄườɴɢ, ᴛʜươɴɢ ᴄʜúᴛ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ ᴄủᴀ ᴄườɴɢ… ᴠà ᴍᴜốɴ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɴᴜôɪ ᴅạʏ ᴄườɴɢ – ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ɴʜư ᴠâʏ.

ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄườɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪ ʜọᴄ, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄườɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄườɴɢ ᴄó ᴄʜỗ ʜáᴛ để ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ… ᴠà ᴄʜỉ ᴍᴜốɴ ᴄườɴɢ ɴêɴ ɴɢườɪ, ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴄᴀ sỹ ᴛʜậᴛ sự.

ᴄô ấʏ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʙɪếᴛ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄáᴛ xê ʀᴀ sᴀᴏ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ᴄáᴛ xê ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛừɴɢ sʜᴏᴡ ᴅɪễɴ.

ᴛôɪ ɴʜắᴄ ʟạɪ:

” ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɴʜậɴ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄʜỉ ᴠì ᴄô ấʏ ᴍᴜốɴ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙé đượᴄ đɪ ʜọᴄ đàɴɢ ʜᴏàɴɢ, đúɴɢ ɴʜư ʟờɪ ᴄô ấʏ đã ᴛừɴɢ ɴóɪ, ᴠà sᴀᴜ đó ᴍᴜốɴ ᴄʜỉ ᴅạʏ ᴠà ɴâɴɢ đỡ ᴛʜêᴍ ᴛʀêɴ ᴄᴏɴ đườɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ”. ᴅᴏ ᴠậʏ, ᴄô ấʏ đã ɴóɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴍớɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ɴʜà. “ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜᴜʏệɴ ᴛɪềɴ đɪ ʜáᴛ ᴄᴏɴ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜứ ᴍẹ ᴋʜôɴɢ ʜề ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ đó”.

ᴛẤᴛ ᴄẢ ɴʜỮɴɢ ᴄʜᴜʏỆɴ ʟɪÊɴ ǫᴜᴀɴ ĐẾɴ ᴛɪỀɴ ᴄỦᴀ ʜỒ ᴠĂɴ ᴄƯỜɴɢ ᴛÔɪ ʜᴏÀɴ ᴛᴏÀɴ ᴄʜỊᴜ ᴛʀÁᴄʜ ɴʜɪỆᴍ ᴠÀ ĐỨɴɢ ʀᴀ xỬ ʟÝ. ᴠà ᴛôɪ sẽ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʜồ ᴠăɴ ᴄườɴɢ ᴄʜỨ ᴋʜÔɴɢ ᴘʜẢɪ ᴀɪ ᴋʜÁᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ. ʜɪ ᴠỌɴɢ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄỦᴀ ᴛÔɪ ʏÊɴ ʟÒɴɢ ɴƠɪ ĐÓ.

Nguồn: https://soha.vn/quan-ly-phi-nhung-dap-tra-ba-trum-dai-nam-va-dan-mang-xung-quanh-on-ao-an-chan-tien-cua-ho-van-cuong-20211010133824931.htm

Xem thêm: vιệт нươɴɢ ĸнóc ɴức ɴở тrαo тro cốт pнι ɴнυɴɢ cнo coɴ ɢáι
rạɴɢ ѕáɴɢ ɴαy 10.10 (ɢιờ vιệт ɴαм), cнυyếɴ вαy đưα тro cốт pнι ɴнυɴɢ đã нạ cáɴн тạι ѕâɴ вαy qυốc тế loѕ αɴɢeleѕ (вαɴɢ cαlιғorɴια, мỹ).

тạι đây, weɴdy pнạм và cα ѕĩ тrιzzιe pнươɴɢ тrιɴн cùɴɢ мộт ѕố вạɴ нữυ đã тúc тrực тừ ѕớм để đóɴ vιệт нươɴɢ. Đồɴɢ нàɴн cùɴɢ нọ còɴ có вà мαrιe тô, ɢιáм đốc тrυɴɢ тâм тнúy ɴɢα.

cả нαι vô cùɴɢ хúc độɴɢ ĸнι ɴнậɴ нũ тro cốт củα pнι ɴнυɴɢ ѕαυ тнờι ɢιαɴ dàι cнờ đợι. weɴdy pнạм ĸнôɴɢ ĸιềм được ɴước мắт, cô ôм cнặт нũ cốт củα мẹ тroɴɢ lòɴɢ.

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 1

coɴ тrαι weɴdy pнạм ôм dι ảɴн củα pнι ɴнυɴɢ đι тrước

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 2

weɴdy pнạм ôм vιệт нươɴɢ ĸнóc ɴức ɴở, тrêɴ тαy ɴữ ɴɢнệ ѕĩ là тro cốт củα cα ѕĩ pнι ɴнυɴɢ

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 3

ѕαυ нàɴɢ тrăм cнυyếɴ вαy đι lưυ dιễɴ ĸнắp тнế ɢιớι, ɢιờ đây, ɢιọɴɢ cα вôɴɢ đιêɴ đιểɴ đã về ɴнà тrêɴ cнυyếɴ вαy cυốι cùɴɢ củα cυộc đờι

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 4

có нơɴ 92.000 ɴɢườι хeм тrực тιếp тrêɴ тrαɴɢ ғαɴpαɢe củα тrυɴɢ тâм тнúy ɴɢα. ɴнιềυ ɴɢườι хúc độɴɢ ĸнι cнứɴɢ ĸιếɴ ĸнoảɴн ĸнắc мẹ coɴ pнι ɴнυɴɢ нộι ɴɢộ тroɴɢ нoàɴ cảɴн ɴày

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 5

ɴнιềυ тàι ĸнoảɴ cũɴɢ ɢửι lờι cнια вυồɴ, độɴɢ vιêɴ weɴdy pнạм ѕớм vượт qυα đαυ тнươɴɢ, ɱấт мáт ɴày

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 6

ɴнιềυ đồɴɢ ɴɢнιệp cũɴɢ đếɴ ѕâɴ вαy “đóɴ” ɢιọɴɢ cα тнươɴɢ lắм мìɴн ơι

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 7

тαɴɢ lễ củα pнι ɴнυɴɢ ѕẽ được тrυɴɢ тâм тнúy ɴɢα тổ cнức vào ɴɢày 12.10 тạι cнùα нυệ qυαɴɢ. ѕαυ ĸнι làм lễ cầυ ѕιêυ và pнáт тαɴɢ, lễ vιếɴɢ ѕẽ dιễɴ rα тừ 13 – 19 ɢιờ 30 cùɴɢ ɴɢày

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 8

pнíα ɢια đìɴн тнôɴɢ вáo ĸнôɴɢ ɴнậɴ vòɴɢ нoα và pнúɴɢ đιếυ. тнαy vào đó, нọ мoɴɢ ĸнácн vιếɴɢ dùɴɢ ѕố тιềɴ đó để ɢóp vào qυỹ тừ тнιệɴ pнι ɴнυɴɢ – weɴdy pнạм. ѕố тιềɴ ɴày được cнια đềυ để ɢιúp тịɴн хá ɢιác αɴ хây тrườɴɢ нọc vιệт ɴɢữ ĸế вêɴ cнùα và нỗ тrợ các ɴ̴ạɴ̴ ɴнâɴ вị ảɴн нưởɴɢ vì covιd-19 тạι vιệт ɴαм. Đây là тâм ɴɢυyệɴ lúc ѕιɴн тнờι củα cα ѕĩ pнι ɴнυɴɢ

Việt Hương khóc nức nở trao tro cốt Phi Nhung cho con gái - ảnh 9

coɴ ɢáι rυộт pнι ɴнυɴɢ cùɴɢ ɴɢườι тнâɴ đưα тro cốт củα мẹ về cнùα

тαɴɢ lễ pнι ɴнυɴɢ тạι мỹ: тιềɴ pнúɴɢ đιếυ ɢóp cнo qυỹ тừ тнιệɴ, мạɴн qυỳɴн ѕẽ đếɴ тιễɴ

Nguồn: https://thanhnien.vn/viet-huong-khoc-nuc-no-trao-tro-cot-phi-nhung-cho-con-gai-post1389358.html

Xem thêm: xôɴ xᴀᴏ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ᴄʜáᴜ ᴄʜưᴀ ᴋịᴘ ɢặᴘ ʙà
ʙà ᴍᴀʀɪᴇ ᴛô – ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴄủᴀ ᴄố ɴɢʜệ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ đã sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷.

sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴛʀúᴛ ʜơɪ ᴛʜở ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠà ʙạɴ ʙè đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄô ᴠô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴠà ᴛɪếᴄ ɴᴜốɪ. sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟾/𝟷𝟶, ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ âᴍ ɴʜạᴄ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ɢắɴ ʙó ʟúᴄ sɪɴʜ ᴛʜờɪ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛưởɴɢ ɴʜớ. ᴛạɪ đâʏ, ʙà ᴍᴀʀɪᴇ ᴛô ʙấᴛ ɴɢờ ᴛɪếᴛ ʟộ ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ᴄʜɪềᴜ ʟêɴ ʙảɴ ᴛʜượɴɢ ʀấᴛ ᴍᴜốɴ ɢặᴘ ᴄʜáᴜ ɴɢᴏạɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ.

 Người bạn thân thiết với Phi Nhung cho biết con gái ruột cố nghệ sĩ đã sinh con. (Ảnh: Chụp màn hình)

ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ᴄố ɴɢʜệ sĩ đã sɪɴʜ ᴄᴏɴ. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ)

ᴛʀᴏɴɢ ᴅòɴɢ ʜồɪ ᴛưởɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴠà đóɴɢ ɢóᴘ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟúᴄ sɪɴʜ ᴛʜờɪ, ʙà ᴍᴀʀɪᴇ ᴛô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ ᴛâᴍ sự ᴠớɪ ᴍìɴʜ ʀằɴɢ đã sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʜứ 𝟸 ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷. ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ᴄʜɪềᴜ ʟêɴ ʙảɴ ᴛʜượɴɢ ʀấᴛ ᴛʀôɴɢ ɴɢóɴɢ ɴɢàʏ ᴛʀở ᴠề ᴍỹ để ɢặᴘ ᴄʜáᴜ ɴɢᴏạɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ. “ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴠề để ᴛʜăᴍ đứᴀ ᴄʜáᴜ ɴɢᴏạɪ. ʙâʏ ɢɪờ ᴛʜằɴɢ ʙé đã 𝟽-𝟾 ᴛʜáɴɢ ʀồɪ, ɴó ʀấᴛ ᴅễ ᴛʜươɴɢ” – ʙà ᴍᴀʀɪᴇ ᴛô ᴄʜɪᴀ sẻ.

 Con gái Phi Nhung hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. (Ảnh: FBNV)

ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜɪệɴ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở ᴍỹ. (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄó 𝟸𝟹 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộţ ᴛʜịţ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴữ ᴄᴀ sĩ đã ɢɪữ ʙí ᴍậᴛ ᴠề ᴄᴏɴ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ᴄʜỉ ᴍớɪ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠàɪ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ. ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍᴜốɴ áɪ ɴữ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙị ɴɢườɪ đờɪ sᴏɪ ᴍóɪ.

“ʙᴀᴏ ɴăᴍ ǫᴜα ᴍẹ ʟặɴɢ ʟẽ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴ ʟớɴ ᴠì ʟờɪ ʜứᴀ ᴠớɪ ᴄᴏɴ. ᴄᴏɴ ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴍᴜốɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ʏêɴ, ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴêɴ ᴍẹ đã ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ sự ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ. ɴʜưɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴍẹ ᴛự ʜàᴏ ᴍᴜốɴ ᴋʜᴏᴇ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠề ᴄô ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ᴍẹ” – ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠɪếᴛ.

 Nữ ca sĩ rất tự hào về con gái. (Ảnh: FBNV)

ɴữ ᴄᴀ sĩ ʀấᴛ ᴛự ʜàᴏ ᴠề ᴄᴏɴ ɢáɪ. (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴄòɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʀấᴛ ɴʜớ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ. Đã 𝟸 ɴăᴍ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴄô ᴘʜảɪ sốɴɢ xᴀ ɴʜᴀᴜ. ᴋʜɪ ɢầɴ đếɴ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴠì ᴠậʏ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴍᴜốɴ ở ʟạɪ ᴛʜêᴍ ᴍấʏ ᴛᴜầɴ ɴữᴀ để ʜỗ ᴛʀợ ᴠà ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄùɴɢ ʙà ᴄᴏɴ. ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʜãʏ ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ.

“xᴏɴɢ ᴍẹ ᴠề ʟɪềɴ ᴠớɪ ᴇᴍ ʏêᴜ ᴄủᴀ ᴍẹ ɴʜᴀ, ᴇᴍ đɪ ʟàᴍ ɴʜớ ʙảᴏ ᴛʀọɴɢ ᴠà ɴʜớ ɢɪữ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴇᴍ ɴʜé. sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴇᴍ ʟà ᴍẹ sẽ ở ʙêɴ ᴇᴍ, sẽ ôᴍ ᴇᴍ ᴛʜậᴛ ᴄʜặᴛ ᴠà sẽ ᴄườɪ, sẽ ᴋʜóᴄ, ʀồɪ ᴛʜổɪ ʙáɴʜ ᴋᴇᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛᴀʏ ᴍẹ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴʜé. ᴍẹ ʏêᴜ ᴇᴍ, ᴇᴍ ʜɪểᴜ ᴍẹ ɴè đúɴɢ ᴋʜôɴɢ” – ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠɪếᴛ.

 Phi Nhung xông xáo làm từ thiện trước khi ngã bệnh. (Ảnh: FBNV)

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ xôɴɢ xáᴏ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴɢã ʙệɴʜ. (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ǫᴜα đờɪ, ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ đαᴜ đớɴ ᴠô ʜạɴ. xóᴛ xᴀ ʜơɴ ᴋʜɪ ᴄô ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜịᴜ ᴛαɴɢ ᴍẹ ᴠì ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ địᴀ ʟý. ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả xúᴄ độɴɢ ᴋʜɪ ᴠɪếᴛ ᴛâᴍ ᴛʜư ɢửɪ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ. ᴄô ᴋʜẩɴ ᴛʜɪếᴛ xɪɴ đượᴄ đưᴀ ᴍẹ ᴠề ᴍỹ.

“ᴍẹ ᴄᴏɴ sᴜốᴛ 𝟷 đờɪ ᴠấᴛ ᴠả, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ, ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴇᴍ, ᴠà ᴍấʏ ᴛʜáɴɢ ɴᴀʏ ᴍẹ ᴄᴏɴ ở ʟạɪ ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴄùɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ɢɪờ ᴍẹ ᴄᴏɴ ɴằᴍ xᴜốɴɢ ʀồɪ, ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ 𝟷 ᴀɴʜ ʜùɴɢ, ᴄᴏɴ ᴄầɴ ᴍẹ. xɪɴ ɴɢàɪ ɢɪúᴘ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴄᴏɴ sớᴍ đượᴄ ᴠề ᴠớɪ ᴄᴏɴ. ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴄũɴɢ ʜứᴀ ᴠớɪ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍẹ ᴄᴏɴ sẽ ᴠề. xɪɴ ôɴɢ ɢɪúᴘ ᴄᴏɴ, xɪɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɢɪúᴘ ᴄᴏɴ, ᴍẹ ᴄᴏɴ đã sốɴɢ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʀồɪ, ɢɪờ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ xɪɴ ʟạɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ” – ᴄô ᴠɪếᴛ.

 Wendy Phạm thất thần bên người thân sau khi mẹ qua đời. (Ảnh: FBNV)

ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ ᴛʜấᴛ ᴛʜầɴ ʙêɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍẹ ǫᴜα đờɪ. (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ)

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜαɪ ᴠà sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴘʜíᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ xáᴄ ᴛʜựᴄ. sᴏɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙàʏ ᴛỏ xóᴛ xᴀ ɴếᴜ đâʏ ʟà sự ᴛʜậᴛ.

ᴛʀẦɴ ᴛʜÀɴʜ ɴʜẮɴ ɴʜỦ xÚᴄ ĐỘɴɢ ĐẾɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ ᴄố ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴅᴏ ᴍộᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄᴀ ɴʜạᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả xúᴄ độɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ɴɢườɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. ᴀɴʜ xɪɴ ᴘʜéᴘ đượᴄ xưɴɢ ʜô ʙạɴ – ᴛôɪ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ. ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ǫᴜá ɴʜᴀɴʜ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜôɴɢ ɴɢờ ʟạɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ɴàʏ.

“ᴛôɪ ᴘʜảɪ ɴóɪ ᴠớɪ ʙạɴ ʟà ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ǫᴜá ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ. ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã để ʟạɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴàʏ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ. Để ʟạɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ. ᴛʀướᴄ ᴛɪêɴ ʟà ᴄʜᴏ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙạɴ ɴʜỏ. sᴀᴜ đó ʟà ᴄʜᴏ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠà ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. ᴠà ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ để ʟạɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙàɪ ʜáᴛ. Đó ʟà ɴʜữɴɢ ɢì ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã để ʟạɪ” – ɴᴀᴍ ᴍᴄ ɴóɪ.

Nguồn: https://www.yan.vn/xon-xao-tin-con-gai-ruot-phi-nhung-da-sinh-con-tai-my-279089.html

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *