H̳O̳T̳:̳ ̳T̳h̳a̳n̳h̳ ̳n̳i̳ê̳n̳ ̳P̳h̳ú̳ ̳T̳h̳ọ̳ ̳b̳ỏ̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳o̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳b̳a̳y̳ ̳l̳ắ̳c̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳e̳m̳ ̳g̳á̳i̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳b̳ị̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳v̳ợ̳ ̳đ̳i̳ ̳m̳ẹ̳c̳ ̳b̳ắ̳t̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳r̳ậ̳n̳ ̳c̳h̳o̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳r̳ổ̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳l̳ý̳

T̳h̳a̳n̳h̳ ̳n̳i̳ê̳n̳ ̳P̳h̳ú̳ ̳T̳h̳ọ̳ ̳b̳-̳ỏ̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳o̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳h̳ú̳ ̳h̳í̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳t̳u̳e̳s̳d̳a̳y̳ ̳b̳ị̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳g̳á̳i̳ ̳l̳á̳i̳ ̳x̳e̳ ̳m̳e̳r̳c̳e̳d̳e̳s̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳b̳-̳ắ̳t̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳r̳ậ̳n̳,̳ ̳c̳h̳o̳ ̳ă̳n̳ ̳đ̳-̳ấ̳m̳ ̳l̳u̳ô̳n̳.̳ ̳T̳u̳e̳s̳d̳a̳y̳ ̳ă̳n̳ ̳1̳ ̳r̳ổ̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳l̳ý̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳d̳-̳á̳m̳ ̳h̳é̳ ̳n̳ử̳a̳ ̳l̳ờ̳i̳.̳

V̳i̳d̳e̳o̳

Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟ợ͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟u͟y͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟D͟ù͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟l͟o͟a͟n͟h͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟ ͟r͟ắ͟n͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟ở͟ ͟đ͟â͟y͟.͟ ͟


͟S͟a͟u͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟đ͟o͟i͟ ͟c͟o͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟á͟n͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟t͟r͟ầ͟n͟.͟ ͟C͟h͟ị͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟t͟a͟y͟ ͟t͟á͟t͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟,͟ ͟v͟à͟ ͟g͟i͟ả͟n͟g͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟l͟ý͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟i͟á͟p͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟b͟a͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟ạ͟i͟.͟


͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟:


N̳g̳u̳ồ̳n̳:̳ ̳h̴t̴t̴p̴s̴:̴/̴/̴k̴e̴n̴h̴1̴4̴.̴v̴n̴/̴c̴l̴i̴p̴-̴d̴a̴n̴h̴-̴g̴h̴e̴n̴-̴b̴a̴o̴-̴n̴g̴a̴u̴-̴c̴h̴i̴-̴c̴h̴o̴n̴g̴-̴l̴a̴i̴-̴m̴e̴r̴c̴e̴d̴e̴s̴-̴d̴i̴-̴b̴a̴t̴-̴g̴i̴a̴n̴-̴h̴o̴-̴e̴m̴-̴d̴a̴u̴-̴t̴h̴a̴n̴g̴-̴t̴a̴y̴-̴t̴a̴t̴-̴e̴m̴-̴t̴r̴a̴i̴-̴c̴o̴n̴-̴d̴a̴y̴-̴c̴h̴o̴-̴t̴i̴e̴u̴-̴t̴a̴m̴-̴1̴-̴b̴a̴i̴-̴h̴o̴c̴-̴n̴h̴o̴-̴d̴o̴i̴-̴2̴0̴2̴1̴0̴3̴1̴0̴2̴3̴4̴2̴4̴1̴4̴8̴4̴.̴c̴h̴n̴

Facebook Comments

Related articles